Aydınlatma Metni

INNOGATE BAŞVURU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

INNOGATE’e duyduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (“ARI Teknokent”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. ARI Teknokent, kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler doğrultusunda azami hassasiyeti göstermektedir. Tarafımızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz hukuka uygun bir şekilde ve Kanun’un 4. Maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenmektedir.

 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

ARI Teknokent, INNOGATE programına başvurunuz ve iletişiminiz kapsamında ad soyadınız, e-posta adresiniz, şirketiniz, şirketteki göreviniz ve şirketinize ilişkin bilgilerden oluşan kişisel verilerinizi işlemektedir.  Belirtilen kişisel verileriniz INNOGATE programı başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, girişimcilerle ilişkilerin yürütülmesi,  ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

INNOGATE programı başvurunuz kapsamında şirketinizde görevli diğer kişilere ait kişisel verileri ARI Teknokent ile paylaşmanız halinde, söz konusu kişisel verileri hukuka uygun şekilde elde ettiğiniz ve ilgili kişileri kişisel verilerinin ARI Teknokent tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işleneceği konusunda bilgilendirdiğiniz kabul edilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz INNOGATE programı başvurunuz esnasında ilgili internet sitesinden eriştiğiniz çevrimiçi başvuru platformu aracılığıyla tarafınızdan elektronik ortamda elde edilmektedir. ARI Teknokent, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında, başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tarafınızla sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ARI Teknokent’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

ARI Teknokent tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, INNOGATE programının yürütülmesinde işbirliği yaptığımız iş ortaklarına ve yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

 

Buna ek olarak, kişisel verileriniz, ARI Teknokent’in başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektedir.

 

Kanunlar uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

 

 • Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip Olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No: 1101 34467 Sarıyer, İstanbul adresine veya ARI Teknokent’in [email protected] adresine yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad soyadınızın, başvurunuz yazılı ise imzasının, kimlik numaranızın (yabancı olmanız halinde uyruğunuz ve pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız), tebligat adresinizin, bildirime esas e-posta adresinizin, telefon numaranızın veya faks numaranızın ve talep konusunun belirtilmesi gerekmektedir.

 

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.